9301 - J12_4.2 - Machine shed

9301 - J12_4.2 - Machine shed